Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů osob podle Zákona č. 110/2019 Sb. zpracování osobních údajů (dále jen "zákon") a o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení")

Cílem této informace je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a uplatnit Vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je Nadační fond PORFIX se sídlem Kladská 464, Poříčí, PSČ 541 03 Trutnov 3, IČO: 03832821.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnosti Goodking Advisory s.r.o. Krolmusova 498/21, Praha 6, email: porfix@kontaktdpo.cz

Zpracování pro informační systém: IS účetnictví

1. Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: zpracování účetních dokladů subjektů údajů při zavedení a plnění předsmluvních a smluvních vztahů

Osobní údaje se zpracovávají na základě: zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Dále na základě zákon č. 586/1992 Sb. daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: klienti / smluvní partneři správce, dárci, obdarovaní

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno příjmení zdanitelné osoby nebo název právnické osoby, adresu jejího sídla, místa podnikání, provozovny, bydliště nebo adresu místa, kde se obvykle zdržuje, a její identifikační číslo pro daň, pod kterým zboží nebo službu dodala, nebo titul, jméno a příjmení příjemce zboží nebo služby nebo jméno příjemce zboží nebo služby, adresu jeho sídla, místa podnikání, provozovny, bydliště nebo adresu místa, kde se obvykle zdržuje, jeho identifikační číslo pro daň pod kterým mu bylo dodáno zboží nebo pod kterým mu byla dodána služba, IČO, DIČ u plátců DPH, číslo bankovního účtu, podpis.

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

daňový úřad Zákon č. 586/1992 Sb. daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
jiný oprávněný subjekt Zákon č. 110/2019 Sb. zpracování osobních údajů

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo od subjektu údajů (poštou, osobně, emailem, telefonicky, přes web stránku správce na základě smlouvy)

6. Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu a pro splnění zákonných požadavků, nejvíce však po dobu 10 let.

7. Profilování

Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném rozhodování.

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Subjektu údajů, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: porfix@kontaktdpo.cznebo písemně na adresu správce

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvní požadavkem, resp. požadavkem který je potřebný pro uzavření smlouvy. případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné ze zákonných důvodů smlouvu uzavřít.

Zpracování pro informační systém: IS registrace

1. Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: správa registrací a správ komunikace správce veřejnými orgány

Osobní údaje se zpracovávají na základě: zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se neprovádí.

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: odesilatelé a příjemci korespondence Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, podpis, adresa, mailová adresa, telefonní číslo

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem (zprostředkovateelm), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

Ministerstvo vnitra České republiky Zákon č. 499/2004 Sb. archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
jiný oprávněný subjekt Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

5. Osobní údaje v rozsahu Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získané

Přímo od subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce

6. Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu a pro splnění zákonných požadavků, nejvíce však po dobu 10 let.

7. Profilování

Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném rozhodování.

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. řípadě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Subjektu údajů, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: porfix@kontaktdpo.cz nebo písemně na adresu správce

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů pro toto zpracování je zákonným požadavkem, zpracování osobních údajů je pro správce povinné. případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné ze zákonných důvodů smlouvu uzavřít.

Zpracování pro informační systém: IS propagace

1. Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: pozitivní propagace aktivit správce, dokumentační a prezentační účely. Osobní údaje se zpracovávají na základě souhlasu

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce se provádí.

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: členové, dárci, obdarovaní .

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Osobní údaje osob člen, dárců a obdarovaných titul, jméno, příjmení, fotografie, zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

jiný oprávněný subjekt Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo od subjektu údajů, nebo jeho zákonného zástupce (poštou, osobně, prostřednictvím emailu, smlouva).

6. Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu a pro splnění zákonných požadavků, nejvíce však po dobu 5 let.

7. Profilování

Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném rozhodování.

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Subjektu údajů, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: porfix@kontaktdpo.cz nebo písemně na adresu správce

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Subjekt údajů (nebo její zákonný zástupce) poskytuje osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není je zákonným nebo smluvní požadavkem), v případě jejich neposkytnutí se osobní údaje (fotografie, videozáznamy aj.) nebudou pro dokumentační, prezentační účely a pro účely pozitivní propagace správce zpracovávat.

Zpracování pro IS evidence obdarovaných

1. Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: identifikace a vedení evidence obdarovaných a způsob použití daru. Osobní údaje se zpracovávají na základě: zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Zpracování osobních údajů se neprovádí za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: obdarovaní

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Titul, jméno, příjmení, datum narození, email, adresa, údaje o zdraví, fotografie, číslo telefonu, číslo bankovního účtu, účel použití daru, částka darovaných finančních prostředků.

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

jiný oprávněný subjekt Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo od subjektu údajů, nebo od jeho zákonného zástupce.

6. Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu a pro splnění zákonných požadavků, nejvíce však po dobu 5 let.

7. Profilování

Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném rozhodování.

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Subjektu údajů, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: porfix@kontaktdpo.cz nebo písemně na adresu správce

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů pro toto zpracování je zákonným požadavkem, zpracování osobních údajů je pro správce povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné ze zákonných důvodů smlouvu uzavřít.

Zpracování pro IS evidence dárců

1. Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: identifikace dárců, vedení evidence> dárců a jejich kontaktování.

Osobní údaje se zpracovávají na základě: zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany Zpracování osobních údajů se neprovádí za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: dárci nadace

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, email, částka darovaných finančních prostředků a účel jejich použití, číslo telefonu, číslo bankovního účtu.

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce> organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem (zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

jiný oprávněný subjekt Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo od subjektu údajů

6. Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu a pro splnění zákonných požadavků, nejvíce však po dobu 10 let.

7. Profilování

Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném rozhodování.

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Subjektu údajů, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: porfix@kontaktdpo.cz nebo písemně na adresu správce

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem resp. požadavkem potřebným pro uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné ze zákonných důvodů smlouvu uzavřít. Pokud subjekt údajů trvá na zachování anonymity, jeho jméno příjmení nebo název se nesmí uvádět přehledu dárců ani jinak zveřejňovat s výjimkou § 35 odstavce 2) písm. d) zákona 34/2002 Z.> z. o nadacích a o změně občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování pro IS agenda nadace

1. Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracovávání

Účelem zpracování osobních údajů je: vedení agendy nadace správa organizace v souladu se zákonem

Osobní údaje se zpracovávají na základě: zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany Zpracování osobních údajů se neprovádí za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, o kterých se osobní údaje zpracovávají jsou: členové nadace, členové správní rady, předseda, správce nadace a další fyzické osoby v postavení orgánů nadace.> Rozsah zpracovávaných osobních údajů: v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerem zprostředkovatelům), kteří se smluvně zavázaly přijmout odpovídající záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

jiný oprávněný subjekt Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Se souhlasem subjektu údajů, nebo na jeho / její příkaz mohou být osobní údaje poskytnuté dalším příjemcům.

4. Předávání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci

Přenos do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány

Přímo od subjektu údajů.

6. Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu a pro splnění zákonných požadavků, nejvíce však po dobu 10 let.

7. Profilování

Správce nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném rozhodování.

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu. V případě pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Subjektu údajů, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: porfix@kontaktdpo.cznebo písemně na adresu správce

9. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem resp. požadavkem potřebným pro uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné ze zákonných důvodů smlouvu uzavřít.